Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzcinica przeznaczonych do dzierżawy/najmu/użyczenia z dnia 7 maja 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2024

WÓJTA GMINY TRZCINICA

z dnia 7 maja 2024 roku

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy / najmu / użyczenia

nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcinica

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia nr 102/2023 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 września 2023 roku w sprawie ogólnych warunków dzierżawy/najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego/najmu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcinica zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy / najmu / użyczenia nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcinica wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Trzcinicy (www.trzcinica.com.plna okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia, tj. od dnia 07.05.2024 r. do 28.05.2024 r.

§ 3. Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w §1, podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju i Środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 55/2024

Wójta Gminy Trzcinica

z dnia 7 maja 2024 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzcinica

przeznaczonych do dzierżawy / najmu / użyczenia

Lp.

1) Obręb

2) Miejscowość

1) Numer działki

2) Pow. dzierżawy /

najmu / użyczenia

3) Numer KW

4) Symbol klasoużytku

1) Przeznaczenie

nieruchomości

2) Termin zagospod.

nieruchomości

3) Okres trwania
umowy

Opis nieruchomości

Wys. czynszu netto

w PLN

1

1) 0006 – Trzcinica

2) Trzcinica

1) 497/5

2) 24,00 m2

3) KZ1E/00013601/9

4) Bi – 0,1740 ha

1) grunt pod pomieszczeniem gospodarczym

2) od dnia podpisania umowy

3) do 3 lat

– w mpzp działka znajduje się na terenie: 3.U1 – teren zabudowy usługowej – usługi o charakterze publicznym

36,00 zł / m-c

 

+ należny podatek VAT

2

1) 0007 – Wodziczna

2) Wodziczna

1) 338/2

2) 20,00 m2

3) KZ1E/00042512/0

4) B – 0,1590 ha

1) grunt pod pomieszczeniem gospodarczym

2) od dnia podpisania umowy

3) do 3 lat

– brak mpzp

– w studium uwarunkowań i kie-runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica działka znajduje się na terenie: tereny mieszkaniowe

30,00 zł / m-c

 

+ należny podatek VAT

3

1) 0007 – Wodziczna

2) Teklin

1) 543/24

2) 72,00 m2

3) KZ1E/00054460/7

4) S-RVI – 01965 ha

B – 0,1106 ha

1) grunt pod pomieszczeniem gospodarczym

2) od dnia podpisania umowy

3) do 3 lat

– brak mpzp

– w studium uwarunkowań i kie-runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica działka znajduje się na terenie: tereny mieszkaniowe

108,00 zł / m-c

+ należny podatek VAT

4

1) 0003 – Piotrówka

2) Piotrówka

1) 139/1

2) 25,00 m2

3) KZ1E/00054460/7

4) B – 1,0249 ha

1) grunty pozostałe – miejsce wypoczynku

2) od dnia podpisania umowy

3) do 3 lat

– brak mpzp

– w studium uwarunkowań i kie-runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica działka znajduje się na terenie: tereny mieszkaniowe

55,00 zł / rok

+ należny podatek VAT

5

1) 0003 – Piotrówka

2) Piotrówka

1) 139/1

2) 22,20 m2

3) KZ1E/00054460/7

4) B – 1,0249 ha

1) pomieszczenie gospodarcze

2) od dnia podpisania umowy

3) do 3 lat

– brak mpzp

– w studium uwarunkowań i kie-runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica działka znajduje się na terenie: tereny mieszkaniowe

33,30 zł / m-c

+ należny podatek VAT

7

1) 0001 – Kuźnica Trzcińska

2) Kuźnica Trzcińska

1) 174/1

2) 6,00 m2

3) KZ1E/00034208/7

4) Bi – 0,2200 ha

N – 0,2200 ha

1) użyczenie gruntu z przeznaczeniem na kojec dla psa

2) od dnia podpisania

umowy

3) do 3 lat

– brak mpzp

– w studium uwarunkowań i kie-runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica działka znajduje się na terenie: tereny mieszkaniowe

Nie dotyczy

 

Wydzierżawienie / najem następuje bezprzetargowo w przypadku złożenia w Urzędzie Gminy w Trzcinicy jednego wniosku o dzierżawę / najem.

Jeżeli w okresie publikacji ww. wykazu wpłyną kolejne wnioski – wydzierżawienie / najem nastąpi w drodze przetargu.
Dodatkowe informacje : tel. 62 78 15 010 w godzinach 8.00-15.00.

Wójt Gminy Trzcinica

  /-/ Grzegorz Hadzik