Zarządzenie Nr 103/2023 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy/najmu/użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcinica.

ZARZĄDZENIE NR 103/2023

WÓJTA GMINY TRZCINICA

z dnia 6 września 2023 roku

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy / najmu / użyczenia

nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcinica

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia nr 102/2023 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 września 2023 roku w sprawie ogólnych warunków dzierżawy/najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego/najmu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcinica zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy / najmu / użyczenia nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcinica wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Trzcinicy (www.trzcinica.com.plna okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia, tj. od dnia 06.09.2023 r. do 26.09.2023 r.

§ 3. Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w §1, podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju i Środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Trzcinica

 /-/ Grzegorz Hadzik

Załącznik

do Zarządzenia Nr 103/2023

Wójta Gminy Trzcinica

z dnia 6 września 2023 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzcinica

przeznaczonych do dzierżawy / najmu / użyczenia

Lp.

1) Obręb

2) Miejscowość

1) Numer działki

2) Pow. dzierżawy /

najmu / użyczenia

3) Numer KW

4) Symbol klasoużytku

1) Przeznaczenie

nieruchomości

2) Termin zagospod.

nieruchomości

3) Okres trwania
umowy

Opis nieruchomości

Wys. czynszu netto

w PLN

1

1) 0006 – Trzcinica

2) Trzcinica

1) 100

2) 0,9100 ha

3) KZ1E/00043889/0

4) RIVa – 0,8300 ha

RIVb – 0,0800 ha

1) użytki rolne – produkcja roślinna

2) od dnia podpisania umowy

3) do 3 lat

– w mpzp działka znajduje się na terenie: 1.R – tereny rolnicze

682,50 zł / rok

2

1) 0006 – Trzcinica

2) Trzcinica

1) 108

2) 0,4600 ha

3) KZ1E/00043889/0

4) RIVa – 0,4600 ha

1) użytki rolne – produkcja roślinna

2) od dnia podpisania umowy

3) do 3 lat

– w mpzp działka znajduje się na terenie: 1.R – tereny rolnicze

345,00 zł / rok

3

1) 0006 – Trzcinica

2) Trzcinica

1) 708/5

2) 25,00 m2

3) KZ1E/00033848/8

4) B – 0,0300 ha

1) grunt pod pomieszczeniem gospodarczym

2) od dnia podpisania umowy

3) do 3 lat

– w mpzp działka znajduje się na terenie: 2.U/MW – teren zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej

37,50 zł / m-c

+ należny podatek VAT

4

1) 0006 – Trzcinica

2) Trzcinica

1) 708/1

2) 25,00 m2

3) KZ1E/00033848/8

4) B – 0,0700 ha

1) pomieszczenie gospodarcze

2) od dnia podpisania umowy

3) do 3 lat

– w mpzp działka znajduje się na terenie: 2.U/MW – teren zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej

37,50 zł / m-c

+ należny podatek VAT

5

1) 0007 – Wodziczna

2) Teklin

1) 543/24

2) 175,48 m2

3) KZ1E/00054460/7

4) B – 1,0249 ha

1) grunt zabudowany (pod kotłownią)

2) od dnia podpisania umowy

3) do 3 lat

– brak mpzp

– w studium uwarunkowań i kie-runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica działka znajduje się na terenie: tereny mieszkaniowe

250,00 zł / m-c

+ należny podatek VAT

6

1) 0007 – Wodziczna

2) Teklin

1) 543/24

2) 658,00 m2

3) KZ1E/00054460/7

4) B – 1,0249 ha

1) grunt przynależny do kotłowni

2) od dnia podpisania umowy

3) do 3 lat

– brak mpzp

– w studium uwarunkowań i kie-runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica działka znajduje się na terenie: tereny mieszkaniowe

440,00 zł / m-c

+ należny podatek VAT

7

1) 0006 – Trzcinica

2) Trzcinica

1) 708/1

2) 10,72 m2

3) KZ1E/00033848/8

4) B – 0,0700 ha

1) użyczenie lokali na cele statutowe KGW

2) od dnia podpisania

umowy

3) do 3 lat

– w mpzp działka znajduje się na terenie: 2.U/MW – teren zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej

Nie dotyczy

Wydzierżawienie następuje bezprzetargowo w przypadku złożenia w Urzędzie Gminy w Trzcinicy jednego wniosku o dzierżawę.

Jeżeli w okresie publikacji ww. wykazu wpłyną kolejne wnioski – wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu.
Dodatkowe informacje : tel. 62 78 15 010 w godzinach 8.00-15.00.

Wójt Gminy Trzcinica

 /-/ Grzegorz Hadzik