Projekt: Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin

Beneficjent: Gmina Rychtal, Partner Projektu: Gmina Trzcinica oraz Gmina Bralin

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Fundusz UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: 2 Społeczeństwo informacyjne

Działanie: 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Poddziałanie: 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Cel Projektu: Główny celem Projektu jest zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego. Cel główny projektu, zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie nowego katalogu e-usług przez Wnioskodawcę oraz Partnerów.

Cele szczegółowe Projektu:

– udostępnienie szerokiego katalogu oferowanych e-usług mieszkańcom

– integracja systemów teleinformatycznych, umożliwiająca świadczenie e-usług publicznych
na wysokim poziomie dojrzałości

– poprawa dostępności cyfrowej do informacji sektora publicznego

– poprawa bezpieczeństwa technologii informatycznych

– wzrost kompetencji cyfrowych pracowników administracji

– optymalizacja kosztów bieżących w Urzędzie Gminy Rychtal, Bralin oraz Trzcinica

– przeciwdziałanie problemowi cyfrowego wykluczenia wśród grup docelowych Projektu.

Efekt Projektu: Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Integracja systemów teleinformatycznych Gminy umożliwiająca świadczenie e-usług. Zwiększenie dostępności cyfrowej do informacji sektora publicznego. Poprawa poziomu bezpieczeństwa informatycznego Gminy. Podniesienie kompetencji cyfrowych kadry administracji samorządowej. Obniżenie kosztów pracy urzędu. Przełamanie barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia”.

Całkowita wartość Projektu: 4 447 534,72 PLN

Kwota dofinansowania Projektu: 3 780 404,50 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: od 01.09.2020 do 31.12.2022

Platformy, systemy oraz portale dostępne w ramach realizacji projektu:

Nowa strona internetowa: www.trzcinica.com.pl

Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca: https://ebom-trzcinica.zeto.lublin.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej: https://ugtrzcinica.bip.e-zeto.eu/

Platforma Zamówień Publicznych: https://pzp.trzcinica.com.pl/

Platforma E-podatki: https://ugtrzcinica.epodatnik.info/

Platforma E-nabór: https://trzcinica.e-nabor.pl/

Elektroniczne formularze dostępne na platformie EPUAP

www.mapadotacji.gov.pl