Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Trzcinica z siedzibą przy ul. Jana Pawła II w Trzcinicy.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica.
b) przez adres e-mail: gmina@trzcinica.com.pl
c) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGTRZCINICA
d) telefonicznie: (62) 78 15 000.
Inspektor ochrony danych.
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Michał Bartela. Można się z nim kontaktować poprzez e-mailem na adres: inspektor@myiod.pl.
Do IOD w Urzędzie należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd , w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.
Cel i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazwanego dalej RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Urząd Gminy Państwa wniosek przekazał.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Urząd Gminy zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;;
– prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego Facebook, YouTube korzystających z profilu Urzędu Gminy

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostały określone w naszej Polityce Prywatności.