Urząd Gminy Trzcinica zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości posiadających kompostowniki o wypełnienie ankiety dotyczącej ilości wytworzonych i zagospodarowanych bioodpadów.
Dane zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane przez Urząd Gminy Trzcinica przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
Ankietę należy wypełnić i złożyć:
– osobiście w Referacie Rozwoju i Środowiska ul. Jana Pawła II 47 lub
– przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica lub
– przesłać elektronicznie na adres: paulina.maryniak@trzcinica.com.pl
Druk ankiety wraz z klauzulą informacyjną dostępny jest na stronie urzędu, w Referacie Rozwoju i Środowiska i u sołtysów poszczególnych sołectw.
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do dnia 20.04.2024 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzcinica w Referacie Rozwoju i Środowiska, ul. Jana Pawła II 47, pok. 8 lub telefonicznie: nr tel. 62 78 150 11.

ANKIETA kompostowniki