OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu”

Urząd Gminy Trzcinica zawiadamia, iż w dniach od 2 listopada 2023r. do 2 stycznia 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47 został udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice, Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice na okres gospodarczy od 1.01.2024 r. do 31.12.2033 r.

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz z treścią ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356) Art. 21 pkt. 4 i pkt. 5.

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 31 grudnia 2023 r. na adres:

Gmina Trzcinica ul. Jana Pawła II 47 63 – 620 Trzcinica

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Dokumenty w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

 

Wójt Gminy Trzcinica

/-/ Grzegorz Hadzik