Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w okresie 22.04 – 28.06.2024 r. na terenie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).
Metoda badania: wywiad telefoniczny i bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego, samospis internetowy.
Zakres zbieranych informacji: warunki mieszkaniowe, poziom i źródło dochodów, sytuacja materialna,
stopień zaspokojenia podstawowych potrzeb, stan zdrowia, uczestnictwo w procesie edukacji oraz opiece formalnej nad dziećmi, aktywność ekonomiczna na rynku pracy.
Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/