Sekretarz Gminy Trzcinica

ul. Jana Pawła II 47
63 – 620 Trzcinica
powiat kępiński
woj. wielkopolskie

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1) wykonywanie obowiązkow zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu,

2) kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego,

3) zapewnienie dyscypliny pracy w Urzędzie oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

4) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu,

5) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

6) przygotowywanie dokumentów dotyczących organizacji funkcjonowania Urzędu oraz opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk we współpracy z kierownikami Referatów,

7) nadzór nad obsługą i rozpatrywaniem indywidualnych spraw mieszkańców Gminy,

8) nadzorowanie spraw dotyczących spisu rolnego oraz spisu powszechnego ludności,

9) wykonywanie czynności zgodnie z zakresem czynności i upoważnieniem wydanym przez Wójta.