Referat Rozwoju i Środowiska

Kierownik Referatu – Justyna Muszalska

Referat znajduje się w budynku nr 2 Urzędu Gminy w Trzcinicy, na piętrze.

Stanowiska pracy w Referacie:

– Kierownik Referatu – Justyna Muszalska, tel. (62) 78 15 012

– stanowisko ds. infrastruktury i mienia Ilona Różniecka,

– stanowisko pracy ds. inwestycji, rozwoju i zamówień publicznych – Lilla Ostrowska,

– stanowisko ds. inwestycji – Łukasz Jokiel,

– stanowisko pracy ds. opłat lokalnych – Paulina Maryniak,

– stanowisko pracy ds. ochrony środowiska – Marta Pieles,

– konserwator wodociągów w Trzcinicy, w Laskach i w Teklinie,

– konserwator wodociągów,

– konserwator oczyszczalni ściekow w Laskach oraz konserwator wodociągu w Piotrówce.

– dwóch pracowników gospodarczych.

Referat Rozwoju i Środowiska prowadzi sprawy z zakresu:

1) gospodarki komunalnej, spraw lokalowych i gospodarowanie mieniem Gminy,

2) ochrony środowiska i ochrony przyrody,

3) geologii, geodezji , gospodarki nieruchomościami, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych , wywłaszczeń, ochrony dóbr kultury,

4) planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy , budownictwa oraz prawa energetycznego,

5) gospodarki na drogach, zabezpieczeń materiałowych inwestycji remontów kapitalnych i bieżących, konserwacji budynków,

6) rozwoju gospodarczego Gminy,

7) melioracji i gospodarki wodnej,

8) utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,

9) zamówień publicznych, inwestycji i remontów,

10) robot publicznych, prac interwencyjnych, robot osób skazanych przy pracy na cele publiczne,

11) zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpowodziowej,

12) rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz postępu rolniczego,

13) leśnictwa ,weterynarii oraz produkcji zwierzęcej,

14) programów unijnych.

2. Do zadań Referatu Rozwoju i Środowiska, w szczególności należy:

1) w zakresie planowania przestrzennego;

a) przygotowanie projektów uchwał w sprawie planowania przestrzennego leżących w kompetencji organów Gminy między innymi:

– sporządzanie studium uwzględniającego cele i kierunki polityki przestrzennej Państwa na terenie województwa,

– przekładanie Studium do zaopiniowania stosownym organom,

– ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przedstawienie wyników tej oceny Radzie Gminy Trzcinica , co najmniej raz w okresie kadencji,

– dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,

b) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

c) prowadzenie spraw z zakresu prawa energetycznego,

d) prowadzenie spraw z zakresu budownictwa komunalnego na terenie gminy zgodnie ze

wskaźnikami zawartymi w uchwałach Rady Gminy,

e) sporządzanie projektu programu rolniczego wykorzystania gruntu i wykładania go do

wglądu miejscowej ludności.

2) w zakresie ochrony dóbr kultury:

a) sprawowanie opieki nad zabytkami i dobrami kultury,

b) sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, miejscami pamięci narodowej,

c) wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,

d) zgłoszenie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków,

e) składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,

f) przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku,

g) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska,

h) niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska,

i) działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej.

3) w zakresie inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących, konserwacji budynków:

a) opracowanie planów inwestycji i remontów,

b) przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami i remontami,

c) przed rozpoczęciem jakichkolwiek robot budowlanych, uzyskanie stosownych uzgodnień decyzji, zezwoleń itp.,

d) prowadzenie całości spraw związanych z realizacją inwestycji i remontu,

e) prowadzenie ewidencji każdego zadania inwestycyjnego,

f) przeprowadzanie przetargów na każde zadanie inwestycyjne, modernizację, remont, zakup, usługę itp. zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

g) prawidłowe dokumentowanie przetargów,

h) nadzorowanie spraw związanych z inwentaryzacją materiałów i kosztów poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontów i ścisła współpraca w tym zakresie z Referatem Finansowym,

i) dokonywanie pełnego rozliczenia zakończonych zadań inwestycyjnych,

j) zabezpieczenie śródkow na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.

k) protokolarne przekazywanie inwestorom placów budów,

l) zabezpieczenie na każdym zadaniu inwestycyjnym i remontowym inspektora nadzoru oraz kierownika budowy,

ł) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dla Wójta Gminy stosownych umów i porozumień,

m) opracowanie harmonogramow realizacji zadań wynikających z podjętych przez Radę Gminy uchwał budżetowych,

n) dokonywanie kompleksowych analiz, prognoz i opinii oraz ocen dotychczasowej działalności inwestycyjnej, remontowej i modernizacyjnej,

o) przygotowanie informacji związanych z zagrożeniem realizacji inwestycji czy remontu i przedstawienie ich Wojtowi i Radzie Gminy,

p) czynienie starań związanych z pozyskiwaniem środkow na realizację inwestycji gminnych z rożnych fundacji i funduszy,

r) przygotowanie wnioskow w celu pozyskania środkow na realizację inwestycji gminnych z rożnych funduszy i fundacji,

s) rozliczanie osob fizycznych i firm w zakresie partycypacji w kosztach budowy inwestycji,

t) prowadzenie monitorowania i kontroli postępow w realizacji inwestycji gminnych oraz zgodności realizacji z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie.

4) w zakresie gospodarki na drogach;

a) wydawania opinii w sprawie przebiegu drog wojewodzkich, powiatowych i gminnych,

b) wydawanie opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii drog gminnych,

c) zaliczanie drog do kategorii drog gminnych,

d) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drog gminnych,

e) zarządzanie siecią drog gminnych i lokalnych,

f) realizacja zadań w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drog gminnych,

g) orzekanie o przywroceniu pasa drogowego, drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,

h) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym drog gminnych, obiektow nie związanych z gospodarką drogową,

i) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,

j) nadzor oraz realizacja zadań związanych z utrzymaniem letnim i zimowym utrzymaniem drog na terenie gminy,

k) wspołpraca z zarządami drog poszczegolnych szczebli w ramach gospodarki na drogach,

l) organizacja ruchu na drogach gminnych oraz oznakowanie drog gminnych,

ł) koordynacja spraw związanych z oświetleniem ulic i placow,

m) realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

o) umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placow oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,

p) prowadzenie postępowania o udzielenie zamowień publicznych we wszystkich sprawach prowadzonych przez Gminę w trybie innym niż zamowienia z wolnej ręki,

r) prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem drog, chodnikow, ulic, placow, itp.

5) w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy:

a) podejmowanie inicjatyw mających na celu społeczno-gospodarczy rozwoj Gminy,

b) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania partnerow krajowych i zagranicznych do wspołpracy z Gminą.

6) w zakresie ochrony przyrody:

a) ustalenie parku wiejskiego , określenie jego granic oraz sposobu wykonania ochrony,

b) uznanie za park wiejski terenow , na ktorych znajduje się starodrzew,

c) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomości,

d) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

7) w zakresie spraw prawa wodnego:

a) zawieranie ugod w sprawach zmian stosunkow wodnych na gruntach,

b) w razie konieczności nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniami lub zabronienie wprowadzania ściekow do wody w przypadku wprowadzania przez właściciela gruntu do wody ściekow nienależycie oczyszczonych,

c) melioracji podstawowych i szczegołowych na terenie gminy,

d) wspołpraca z Gminną Społką Wodną.

8) w zakresie ochrony środowiska:

a) ustanowienie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środkow transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji,

b) zapewnienie warunkow niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości,

c) nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska,

d) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewow ,

e) realizacja zadań z ustawy o odpadach w zakresie przewidzianym dla gminy.

9) z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 a) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w sposob zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki; dotyczy to między innymi sprzedaży, zamiany, zrzeczenia, oddania w użytkowanie wieczyste , oddanie w najem, dzierżawę , użyczenie, oddanie w trwały zarząd, itp.

b) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego tzw. gminnego zasobu nieruchomości,

c) przygotowanie i prowadzenie zgodnie ze wskazowkami i ustaleniami Wojta wszelkich spraw związanych ze sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości zmierzające do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,

d) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzaniem przetargow na sprzedaż lub oddawanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości, (przygotowanie dokumentacji, ogłoszenie, organizacja przetargow itp.)

e) przygotowanie dla Wojta Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,

f) podawanie wykazu nieruchomości do publicznej wiadomości,

g) prowadzenie spraw związanych z:

– oddaniem nieruchomości w trwały zarząd,

– przekazaniu nieruchomości na cele szczegolne ,

– ustalenie sposobu i terminow zagospodarowania nieruchomości ,

– ustalenie cen i opłat, dokonywanie aktualizacji opłat rocznych oraz rozliczeń nieruchomości,

– wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,

– przygotowanie wnioskow o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy do działek, gruntow wydzielonych pod drogi,

– sprawy odszkodowań,

h) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości,

i) prowadzenie całości spraw związanych z prawem pierwokupu przez Gminę nieruchomości,

j) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości,

k) prowadzenie wszelkich innych spraw uregulowanych w powołanej wyżej ustawie aktach wykonawczych do niej, nie wymienionych wyżej, a należących do zadań Gminy,

l) koordynowanie całości spraw związanych z przyjęciem przez Radę Gminy opłat adiacenckich,

 

10) z zakresu komunalizacji mienia:

a) prowadzenie całości spraw związanych z komunalizacja mienia,

b) przygotowanie całości dokumentow niezbędnych do złożenia wnioskow do Sądu wydział ksiąg wieczystych celem uwidocznienia własności komunalnej.

11) w zakresie spraw lokalowych;

 a) przygotowanie dla Rady Gminy projektow zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

b) przygotowanie projektow stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,

c) przydzielanie lokali mieszkalnych.

12) w zakresie gospodarowania mieniem gminy:

 a) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem gminy – nieruchomościami (budynki, lokale ),

b) prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz dokumentacji w zakresie gospodarowania mieniem,

c) koordynowanie spraw związanych ze zbyciem, dzierżawą, wynajem nieruchomości,

d) koordynowanie spraw związanych z remontami, modernizacją budynkow będących w zasobach mienia komunalnego gminy,

e) zabezpieczenie w budżecie gminy środkow finansowych na realizację remontow, modernizacji,

f) prowadzenie egzekucji należności Gminy w związku z gospodarowaniem mieniem Gminy.

13) w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie:

 a) tworzenie warunkow do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnia wykonywanie tych prac,

b) zapewnianie budowy , utrzymania i eksploatacji , własnych lub wspolnych z innymi gminami, składowisk odpadow komunalnych i obiektow wykorzystywania lub unieszkodliwienia tych odpadow,

c) zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placow i terenow otwartych przez: likwidację składowania odpadow w miejscach do tego przeznaczonych i przeciwdziałanie takiemu składowaniu, budowie, i utrzymaniu szaletow publicznych , ustawienie koszy ulicznych na odpady w rejonach intensywnego ruchu pieszego , organizowanie odbioru odpadow komunalnych i urządzeń ruchomych,

d) określanie wymagań wobec osob utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

e) tworzenie warunkow do selektywnej zbiorki , segregacji składowania odpadow przydatnych do wykorzystywania oraz wspołdziałają z jednostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowywanie tego rodzaju odpadow,

f) wspołdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadow komunalnych,

g) ustalanie (po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego) szczegołowe zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy dotyczące:

– wymagań w zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

– rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadow komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych a także zasad ich rozmieszczania ,

– częstotliwości, zasad i sposobu usuwania odpadow komunalnych z nieruchomościami oraz z innych terenow przeznaczonych do użytku publicznego,

– obowiązkow osob utrzymujących zwierzęta domowe , mających na celu ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do wspolnego użytku,

– zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie wyłączonych z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczegolnych nieruchomościach,

– wyznaczania obszarow podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminow jej przeprowadzania,

h) ustalanie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadow komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie,

i) przejmowanie obowiązkow usuwania i unieszkodliwiania odpadow komunalnych w przypadku ,gdy właściciele nieruchomości nie mogą udokumentować korzystania z tego rodzaju usług przez gminne jednostki organizacyjne lub podmioty posiadające zezwolenie oraz ustala opłaty za wykonanie tego obowiązku,

j) wydawanie podmiotom innym niż gminne jednostki organizacyjne zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,

k) wspołpraca za służbą weterynaryjną,

l) wydawanie i cofanie zezwoleń na trzymanie psow ras uznanych za agresywne,

ł) nadzor nad piecami centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Gminy

14) w zakresie zamówień publicznych :

a) prowadzenie postępowań dotyczących zamowień publicznych wykraczających poza zadania innych Referatow,

b) nadzor nad zamowieniami publicznymi prowadzonymi przez Gminę oraz nad ogłoszeniami umieszczanymi przez poszczegolne referaty,

c) prowadzenie rejestru zamowień publicznych oraz wspołpraca w tym zakresie z referatem finansowym,

15) w zakresie robót publicznych, prac interwencyjnych, robót osób skazanych oraz pracy na cele publiczne.

– koordynacja, nadzor prac wykonywanych przez osoby w ramach robot publicznych, prac interwencyjnych i osob skazanych do pracy na cele publiczne,

16) w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania kryzysowego.

a) zorganizowanie na terenach zagrożonych powodzią zabezpieczeń przed powodzią lub dostarczenie niezbędnych materiałow oraz przyznawanie odszkodowań z tego tytułu,

b) organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych do udzielania bezpośredniej pomocy i ochrony przed powodzią na obszarach zagrożonych powodzią,

c) zarządzenie ewakuacji ludności z terenow bezpośrednio zagrożonych powodzią,

d) sprawowanie innych funkcji wynikających z prawa wodnego,

e) sprawowanie nadzoru technicznego i budowlanego nad budownictwem w dziedzinie gospodarki wodnej,

f) organizowanie pomocy w przypadku wystąpienia pożarow , huraganow i innych klęsk żywiołowych,

g) opracowanie sprawozdań i informacji w zakresie spraw gospodarki wodnej,

17) w zakresie geodezji:

a) nadawanie nazw ulicom i placom, numeracja posesji oraz ustalanie nazw miejscowości, ulic i obiektow fizjograficznych,

b) prowadzenie spraw przewidzianych dla gminy z zakresu geodezji i rozgraniczeń terenu podziału nieruchomości,

18) w zakresie nadzoru nad inwestycjami

a) reprezentowanie Gminy Trzcinica na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegolności zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodow kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunięcia wad a także, kontrolowanie rozliczeń budowy,

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prob lub badań, także wymagających odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robot budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urządzeń technicznych,

f) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a także wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

g) koordynowanie wszystkich inspektorow rożnych specjalności nadzoru na tej budowie,

h) w ramach posiadanych uprawnień projektowych wykonywanie projektow technicznych inwestycji gminnych,

i) przygotowywanie komisyjnych odbiorow inwestycji i remontow,

j) przygotowywanie wnioskow i dokumentacji w celu pozyskania środkow zewnętrznych, realizacja i rozliczanie dotowanych projektow,

19) w zakresie rolnictwa , leśnictwa , produkcji zwierzęcej , weterynarii upowszechniania postępu rolniczego , programów unijnych

a) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa i leśnictwa,

b) wspołdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarow Gminy, a w szczegolności w zakresie ochrony zwierzyny na jej

terenie,

c) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną, a w przypadku wałęsania się psa chorego podejrzanego o wściekliznę , podjęcie starań mających na celu jego schwytanie i zabicie , a w razie niemożności dokonania tego, powiadomienie sąsiednich gmin i Policji,

d) wyznaczenie biegłych do wyceniania zwierząt zabitych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej, ponoszenia kosztow stosowania środkow ochrony i nadzor na obszarze Gminy w związku ze zwalczaniem zakaźnej choroby zwierząt,

e) przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorob, szkodnikow , chwastow oraz podejmowanie działań w celu ich likwidacji,

f) nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewow lub nasadzeń o nieprawidłowej zdrowotności,

g) podawanie do wiadomości osob zainteresowanych lub do wiadomości publicznej o zarządzanych przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną tymczasowych środkow w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania jej wykonania,

h) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie kontroli i rejestru w tym zakresie,

i) wspołdziałanie z WODR(Wojewodzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego) i Izbami Rolniczymi, Państwową Inspekcja Ochrony Roślin, KRUS, Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz z organizacjami rolnikow,

j) prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa , rolnictwa i ochrony zwierząt,

k) wykonywanie zadań z zakresu komisji gminnej ds. szacowania skutkow klęsk żywiołowych oraz wspołdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi służbami,

l) organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzenie postępowań w celu wydania zezwoleń na utrzymywanie psow ras uznanych za agresywne.

20) w zakresie zaopatrzenia mieszkańców i wsi w wodę:

a) prowadzenie stacji uzdatniania wody w Trzcinicy i w Laskach oraz stacji wodociągowej w Teklinie,

b) utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Trzcinica,

c) utrzymanie i konserwacja przyłączy wodociągowych,

d) koordynacja i nadzor nad pracą konserwatorow wodociągu.

21) w zakresie gospodarki ściekowej:

a) prowadzenie oczyszczalni ściekow w Laskach,

b) utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacyjnych,

c) utrzymanie i konserwacja przyłączy kanalizacyjnych,

d) koordynacja i nadzor nad pracą konserwatora oczyszczalni ściekow.