1. Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów:
1) Łukasz Wielgosz
2) Anna Bartkowiak – przewodnicząca
3) Irena Perlitius
4) Krzysztof Ostrowski
5) Danuta Parzonka – zastępca
6) Krzysztof Waloszczyk
7) Zygmunt Podejma
8) Grzegorz Hojka

Przedmiotem działania Komisji będą zadania z zakresu planowania przestrzennego , gospodarki budżetowej i finansów publicznych.

 

2. Skład osobowy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
1) Grzegorz Hojka
2) Irena Perlitius – zastępca
3) Barbara Maruszka-Bednarek – przewodnicząca
4) Zygmunt Podejma
5) Adam Żłobiński

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy z zakresu:
1. Ochrona zdrowia.
2. Pomoc społeczna w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze.
3. Kultury w tym biblioteki i innych placówek upowszechniania kultury.
4. Oświata w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo -wychowawcze.
5. Kultury fizycznej w tym rekreacyjne i urządzenia sportowe.
6. Porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
7. Zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
8. Ładu przestrzennego.

 

3. Skład osobowy Komisji Rozwoju i Rolnictwa
1) Kazimierz Bednarek – przewodniczący
2) Franciszek Tomalik
3) Krzysztof Waloszczyk
4) Karolina Giel – zastępca
5) Anna Białek

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy z zakresu:
1. Gospodarki terenami i ochrony środowiska.
2. Wodociągowanie , zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną.
3. Komunalne budownictwo mieszkaniowe.
4. Targowiska i hale targowe.
5. Zieleń komunalna i zadrzewianie.

 

4. Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.
1) Adam Żłobiński – przewodniczący
2) Karolina Giel
3) Anna Białek – zastępca
4) Kazimierz Bednarek
5) Barbara Maruszka-Bednarek