Deklaracja dostępności

Gmina Trzcinica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Trzcinica.
Data publikacji strony internetowej: 2023-05-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-06.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Jokiel – inspektor ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej oraz obsługi informatycznej, informatyk@trzcinica.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 781 50 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności – wersja edytowalna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .
Dostępność architektoniczna
1. Wejście do budynku Urzędu Gminy Trzcinica (ul. Jana Pawła II 47) znajduje się przy ulicy wjazdowej na plac urzędu gminy, który zlokalizowany jest z tyłu za budynkiem.
Wejście do drugiego budynku Urzędu Gminy Trzcinica (ul. Jana Pawła II 47A) znajduje się za placem urzędu gminy, który zlokalizowany jest przed budynkiem.
2. Główne wejście posiada schodek. Osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z domofonu/dzwonka zlokalizowanego przy wejściu do budynku.
3. W budynkach znajdują się poziomy: piwnica, parter i piętro. Początek i koniec biegu schodów prowadzących na poszczególne poziomy budynku wyróżnione zostały przy pomocy kontrastowego koloru widocznego z obu stron biegu schodów.
Sekretariat Urzędu Gminy Trzcinica znajduje się na parterze budynku przy ul. Jana Pawła II 47, pokój nr 1. W piwnicy tego budynku znajdują się toalety.
4. Na parkingu za budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5. Osoby niewidome posiadają prawo wstępu z psem asystującym.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw w naszym urzędzie:
Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy. Warunek – osoba ta musi mieć co najmniej 16 lat.
Może skontaktować się z Urzędem poprzez:
– wysłanie e-maila pod adres: gmina@trzcinica.com.pl
– przesłanie faksu pod nr 62 78 15 001
– pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica
– poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej www.epuap.gov.pl
Wizytę osobistą należy zgłaszać wcześniej. Prosimy o kontakt celu umówienia terminu wizyty.
Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15.30 będzie załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e- maila lub faksu. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.