1. Gmina Trzcinica jest gminą wiejską położoną w południowej części powiatu kępińskiego oraz województwa wielkopolskiego. Gmina Trzcinica graniczy od północy z gminą Baranów, od zachodu z gminą Rychtal, od wschodu z gminą Łęka Opatowską, od południa z gminami Wołczyn i Byczyna.

2. Gmina Trzcinica jest jednostką samorządu terytorialnego typowo rolniczą, gdyż z powierzchni ogółem 7514 ha (75,14 km2) użytki rolne zajmują 5400 ha czyli 71,87%. Rodzajami gruntów są użytki rolne 5400 ha, użytki leśne oraz grunty zadrzewione 1805 ha, grunty zabudowane, zurbanizowane, tereny inne oraz drogi 266 ha, wody 6 ha i nieużytki 37 ha.

Wg stanu na dzień 6 listopada 2018 r. w prowadzonej przez Urząd Gminy Trzcinica Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrowanych było 260 podmiotów, natomiast na 6 maja 2024 r. 344 podmioty.

Podatkiem rolnym opodatkowanych jest 654 osób fizycznych z powierzchni 5 174,94 ha, natomiast podatkiem rolnym od osób prawnych opodatkowane jest 10 podmiotów zajmujących powierzchnię 45,56 ha.

3. Na terenie Gminy Trzcinica znajduje się ogółem 141,8 km dróg z podziałem na następujące kategorie:

drogi krajowe – 5,8 km

drogi powiatowe – ok. 40 km

drogi gminne – 96 km